Contact

Find your contact

Office Address: 
Stahlwerkstraße 21 
57555 Mudersbach
Germany

China/Hongkong

Wuxi Micro-Power S&T Co. Ltd.
Dr. Li Gong
12 Xinhui Road
Wuxi 214035
P. R. China
E-Mail: l.gong@suss.com.cn

Korea

Top Technology Ltd.
Youngho Lee
124-31, Banjeong-dong
Hwaseong-si
Gyeonggi-do, Republic of Korea
E-Mail: yhlee@ttltd.net

Taiwan

Hypersonic Inc.
Jacob Chang
No. 209, Sec.2, Chung-Hwa Rd.
Chung-Li, Taoyuan 32068, Taiwan R.O.C.
E-Mail: Jacob_Chang@hpc.com.tw